Публикации
Социални различия на пазара на труда
 
Алексей Пампоров


 
В периода 20 юни–3 юли 2011г. изследователският екип на Институт "Отворено общество" – София проведе изследване на пазара труда през призмата на уязвимостта и трудовата дискриминация. Изследването включва национално представителна извадка от 1197 лица на 15 и повече години; допълнителна извадка от 400 лица, представителна за сегрегираните жилищни зони с преобладаващо ромско население и квотна извадка от 400 лица с физически затруднения.
 
Изследването показва, че се наблюдават значими социални различия в условията на труд от гледна точка на основните признаци на дискриминация. Като първи най-значим признак за такива различия може да се приеме фактът, че средният дял на заетите в страната е 50,7%, докато средният дял на заетите в сегрегираните квартали (31,8%) или среден дял на заетите сред лицата с физически затруднения (38,5%) са значително по-ниски.
 

 

 

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София