Публикации
Обществени нагласи спрямо езика на омразата в България през 2014 г.

 

Иванка Иванова и екип на Open Data
 
Юли 2014

 

Докладът "Обществени нагласи спрямо езика на омразата в България" се базира на данни на Open Data от проучване на общественото мнение, проведено през юни и юли 2014 г.
 
Изследването е проведено по метода на пряко стандартизирано интервю сред 1167 пълнолетни граждани. Извадката е национално-представителна, като респондентите са подбрани по модела на гнездова извадка, стратифицирана по области и тип населено място (град/село).
 
Изследването е финансирано от Фонда за съпътстващи дей¬ности на Програмата за подкрепа на НПО в България по фи¬нансовия механизъм на Европейското икономическо прос¬транство 2009–2014 г.
 
 


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2022 Институт "Отворено общество" - София