Публикации
Ефективност и наука във висшите училища

 

Петя Брайнова, Десислава Кузнецова

 

 

Оценка на ефективността на научната дейност във висшите училища на ниво професионално направление дава възможност, от една страна, за съпоставяне на "производителността" на различните професионални направления в съответното училище, а от друга - за съпоставяне на резултатите в едно и също професионално направление между различните училища. Съпоставянето на ефективността допринася за намирането на конкретни аргументи и измерими индикатори, които биха могли да бъдат поставени в основата на разговора за това как се разпределя ресурсът за научна дейност в и между висшите училища у нас.
 
Текстът фокусира вниманието си върху измерването на ефективността на научната дейност във висшите училища за тези професионални направления, които имат висок h-индекс на цитируемост 2, съгласно международната база данни SCOPUS. Това на практика са направленията, за които има обективно измерими доказателства за водещи резултати в научната дейност в съответната област.
 

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София