Публикации
Демокрация и гражданско участие 2016 г.

 

Иванка Иванова и екип на Open Data
 
Февруари 2017

 

Данните в доклада "Демокрация и гражданско участие. Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2016 година" са от национално представително изследване на общественото мнение, проведено сред населението на възраст над 18 г. между 22 април и 14 май 2016 г. по метода на интервю лице в лице по стандартизирана анкетна карта. Респондентите са подбрани чрез вероятностна двустепенна гнездова извадка. При планирани 1200 интервюта са осъществени 1197. Максималната стохастична грешка е ±2,9%.
 
Изследването е осъществено от Институт "Отворено общество" – София и е финансирано от Фонда за съпътстващи дейности на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация се носи от авторите на изследването и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че то отразява официалното становище на страните донори и на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2022 Институт "Отворено общество" - София