Публикации
Говорим за тях сегрегирано

 

Светлана Аврамова

 

 
Национално представително проучване на Институт "Отворено общество", което фокусира вниманието си върху проблемите на равнопоставеността на трудовия пазар, открои няколко извода:
 
  • Въпреки, че делът на хората с физическо увреждане е сравнително малък, обществото като цяло смята, че те са най-уязвимата група на пазара на труда
  • Въпреки очевидната дискриминация спрямо ромите, съчувствието към тях като към уязвима група е значително по-ограничено, отколкото към хората с трайни увреждания.
  • В България чувствителността към дискриминация според пола е разпространена поне двойно по-малко, отколкото според възрастта.
  • Според преобладаващата част от населението у нас расата, религията, сексуалната ориентация и други признаци на различие не са сред основните причини, които ограничават възможностите на човек да упражни правото си на труд.
Аналогични резултати се получиха при анализа на индивидуални интервюта и групови дискусии, проведени от екип на ИОО с представители на публичната администрация, синдикати, работодатели и неправителствени организации.
 
Пълен текст на анализа "Говорим за тях сегрегирано"
 
 

 

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2022 Институт "Отворено общество" - София