Актуално
Обществени нагласи към НПО през 2018 г.

 

Юни 2018

 

Един от всеки пет пълнолетни граждани в България (22%) заявява, че има доверие в неправителствените организации (НПО). Това показват данните от национално представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт Отворено общество - София през април 2018 г. Основните причини анкетираните да имат доверие в неправителствените организации са срещането на положителна информация за тях в медиите и наличието на преки положителни впечатления от дейността им.
 
Недоверие към НПО изразяват близо една трета от анкетираните, а друга една трета не могат да преценят дали имат или нямат доверие в тях. Основната причина, която анкетираните изтъкват за недоверието си в неправителствените организации или за неизразяването на мнение по въпроса е липсата на информация за дейността им.
 
Най-голямо доверие в неправителствените организации имат младите хора на възраст между 18 и 29 години и тези завършили висше образование.
 
 
Цитираните данни са от национално представително изследване на общественото мнение, проведено сред населението на възраст над 18 г. през април 2018 г. по метода на интервю лице в лице по стандартизирана анкетна карта. Респондентите са подбрани чрез вероятностна двустепенна гнездова извадка. При планирани 1200 интервюта са осъществени 1179. Максималната стохастична грешка е ±2,8%. Изследването е осъществено и финансирано от Институт Отворено общество - София.


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София