Актуално
Стартира социологическо проучване в рамките на международен проект с участието на "Отворено общество"

 

Май 2011

 

Социологическият екип на Институт "Отворено общество" – София стартира представително проучване в рамките на проекта за европейско включване "Трансфер на данни и обмяна на добри практики между Румъния, България, Испания и Италия, отнасящи се до включването на ромското население". Социологическото проучване, което ще продължи до 10 юни 2011г., ще обхване 1100 лица с ромска идентичност и ще включва количествен и качествен анализ на данните. Изследването ще включва общ компонент и компонент за представяне на специфични показатели и данни от всяка една от държавите-партньори по проекта. Проучването ще се занимае и с включването на показатели по отношение на ромите мигранти на пазара на труда и публичните политики, осъществявани в тази област.
 
Проектът "Трансфер на данни и обмяна на добри практики между Румъния, България, Испания и Италия, отнасящи се до включването на ромското население" се осъществява от Фондация Сорос-Румъния, в партньорство с Институт "Отворено Общество" – София, Фондация Секретариат на ромите – Испания и Фондация "Дом на благотворителността Ангел Абрияни" – Италия.
 
Целта на проекта е да развива сътрудничеството и обмена на добри практики в областта на ромското включване, за да насърчи тяхното включване на европейския трудов пазар, както и да увеличи капацитета на организациите, занимаваща се с интеграция на ромите в Румъния, България, Испания и Италия чрез взаимен обмен на данни и добър опит.
 
Проектът е с продължителност от 24 месеца от - септември 2010 до септември 2012 - и е финансиран от Европейски социален Фонд "Инвестирай в хората", секторна Оперативна Програма за Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013, Договор POSDRU/98/6.4/S/63841.


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2022 Институт "Отворено общество" - София