Актуално
Стартира изследване сред медицински специалисти в страната

 

Септември 2011

 

На 16 септември 2011 г. Институт "Отворено общество" - София, Български лекарски съюз и Българска асоциация на специалистите по здравни грижи и стартират съвместно изследване сред медицинските специалисти в лечебните заведения в България. Изследването има за цел да направи оценка на проблемите, свързани с набирането, задържането, мобилността и нуждите от медицински специалисти в страната.
 
Изследването ще обхване медицински специалисти от 142 лечебни заведения (болнична и извънболнична сфера).
 
Институт "Отворено общество" отправя молба към ръководствата на лечебните заведения и медицинските специалисти да окажат съдействие на екипа анкетьори за осъществяване на дейностите, свързани с изследването:
 
  • Провеждане на Национално представително проучване сред медицинските специалисти в България (анкети с медицински специалисти);
  • Провеждане на Дълбочинно качествено проучване сред ръководителите на здравните заведения (интервюта с ръководителя на лечебното заведение) за проблемите, свързани с подбора и задържането на медицински специалисти;
  • Събиране на информация за персонала и специалистите в лечебните заведения.
 
Екипът си поставя за цел да изследва проблемите, които са свързани с човешките ресурси в общественото здравеопазване в България и със събраната информация да се застъпи за създаване на здравни политики, базирани на доказателства.
 
Изследването се осъществява в рамките на проект "Човешки ресурси в общественото здравеопазване в България", който се изпълнява в рамките на програма Управление и публични политики на Институт "Отворено общество", в партньорство с Български лекарски съюз и Българска асоциация на специалистите по здравни грижи.


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2022 Институт "Отворено общество" - София