Публикации
Активните НПО в България през 2017 г.

 

Април 2017

 

Докладът „Активните неправителствени организации в България през 2017 г.“ е изготвен от Институт „Отворено общество“ – София в рамките на проект за провеждане на изследване и изготвяне на доклад за състоянието на гражданското общество в България, финансиран от Фонда за допълващи дейности по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014 г. Цялата отговорност за съдържанието на доклада носят авторите и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че той отразява официалното становище на страните донори и на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
 


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София