Публикации
Ефекти от кризата върху заетостта при българи, турци и роми

 

Алексей Пампоров

 

 
Въпреки кризата, заетостта при българите в трудоспособна възраст (15-65 г.) се е увеличила от 62% на 67,1%. За разлика от тях, заетостта при двете основни етнически малцинства е спаднала драстично.
 
Това сочат данните от проучване на Институт "Отворено общество" и Световната банка, проведено през февруари. Делът на заетите лица в турската етническа група намалява от 66% през 2007 до 49,1% през 2010 г.. През 2007 г. делът на заетите роми в трудоспособна възраст е 50,8%, а през февруари 2010 е едва 28,6%. Едно хипотетично обяснение на този феномен е фактът, че турската и ромската общности са ангажирани най-вече в секторите земеделие и строителство, където работата е сезонна, а договорите са временни. Анализът на заетостта по сектори обаче показва, че значим спад в строителството не е регистриран. За разлика от него, в земеделието действително се наблюдава значим спад в заетостта с 5% при българите и с 10% при турците и ромите. Любопитно е да се отбележи, че въпреки общия спад в заетостта и при турците, и при ромите се увеличава заетостта в здравеопазването. При ромите се увеличава заетостта и в сектора търговия.
 
 
 
 
 
 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София