Публикации
Експертност и/или представителност

 

Светлана Аврамова, Кристиян Христов, Елена Лилова, Десислава Христова

 

 
Гражданските организации у нас в по-голямата си част са продукт на подкрепата на външни донори, които допринасят за експертния им профил. В резултат на това повечето от организациите с установени позиции в обществото работят предимно за вместо с гражданите, без ясен мандат и представителност. От друга страна, местни инициативи от неформален характер нямат необходимия капацитет, но реално представят потребностите на съответната група граждани.
 
Това води до ниски нива на доверие и проблематичен имидж на гражданските организации в България. Данните показват, че организациите все още имат проблеми със своята легитимност и представителност. Налице е несъответствие между представите на гражданите за това какво трябва да представлява НПО и това, което организациите припознават като свой приоритет. По този начин неформалните групи и движения, макар да се ползват с по-висока степен на доверие и легитимност сред гражданите, но без експертни способности, ресурс и капацитет, не успяват да се задържат дълго като фактор.
 
Пълен текст на анализа "Експертност и/или представителност"
 
 

 

 

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София