Публикации
Картината на заетостта в условия на криза

 

Алексей Пампоров

За българите, турците и ромите, живеещи в България, глобалната финансова криза крие различни рискове, които произтичат от спецификите на заетостта. Най-съществено значение за рисковете имат трудовият статус, правният статус на наемния труд и секторната заетост, които са различни при трите етнически групи. Глобалната криза в много по-голяма степен ще засегне турците и ромите в страната, отколкото българите, защото при двете малцинствени групи се наблюдава концентрация на заетостта именно в секторите, които изпаднаха в криза. Това няма да бъде напълно отразено от официалната статистика, доколкото ромите и турците в много по-голяма степен работят без трудови договори, а при турците и делът на неплатените семейни работници е много по-висок.
 
Ромите са безспорно най-уязвимата етническа група в страната по отношение на заетостта по принцип. От ромите в трудоспособна възраст (18-65 г.) през 2007 г. едва 46,9% са имали работа през последната седмица, докато относителните дяловe на заетите лица в другите две етнически групи са значително по-високи – съответно 71,3% при българите и 69,1% при турците . Наблюдава се обща за страната тенденция, при която заетостта в селата е малко по-висока от тази в градовете, като разликата е най-съществена при турското население и най-незначителна при българите. Ясно се откроява зависимостта на заетостта от основните демографски характеристики на респондентите: пол, възраст и образование. В това отношение, най-силно впечатление прави т.нар. джендърфикация, която е изключително остро изразена при ромите – делът на заетите жени е почти два пъти по-нисък от дела на заетите мъже. Въпреки това, неравнопоставеното положение между жените и мъжете по отношение на заетостта е характерно и при трите етнически групи.
 

 

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София