Публикации
Представите за брака и семейния живот

 

Алексей Пампоров
 

 

Децата на София не смятат брака за отживяла институция. Същевременно те са изключително толерантни към безбрачното съжителство и самотните майки. Доколко нагласите на настоящите тинейджъри съвпадат с тези на техните родители?
 
Изследванията на социалните ценности, провеждани в България след 1990 год. показват, че семейството е и остава основна ценност за гражданите на България. То е не само по-важно от работата и свободното време, но е едно от условията, за да бъде човек щастлив. Запазването на семейството като ценност се случва на фона на резки промени в демографското поведение на населението – намаляване броя на сключваните бракове, увеличаване броя на безбрачните съжителства, увеличаване броя на разводите и изключително голямо увеличаване броя на извънбрачните раждания и самотните майки.
 
По тази причина екипът на изследването "Децата на София" реши да включи четири стандартизирани въпроса, които обичайно са част от множество национално представителни извадки на пълнолетното население, когато предмет на изследването са семейните ценности. Представените по-долу данни обхващат отговорите на децата от 8 до 12 клас (предимно на възраст 13-17 г.), т.е. такива лица, които ще попадат в изследванията на общественото мнение едва след няколко години. От тази гледна точка анализът може да бъде разглеждан като предварителен сигнал за нагласите на онези, на които след около 10 години им предстои да бъдат най-активни на брачния "пазар" и да създадат семейство.
 
 
Данни от изследването Децата на София (8-12 клас)

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София