Публикации
Обществени нагласи към организираната престъпност

 

Алексей Пампоров

 

Резюме

 

Въпросът за субективното преживяване на социалната сигурност като част от качеството на живота в дадена страна е все по-актуален през последните години в изследванията на общественото мнение. За да провери доколко изследваните лица спонтанно разпознават организираната престъпност като фактор за повишената социална несигурност, екипът на Институт "Отворено общество" включи въпрос с изброени негативни социални явления, сред които беше изброена и тя.
 
Разпределението на относителните дялове от респонденти, отговорили на въпроса "В каква степен следните социални явления биха Ви накарали да се чувствате несигурен?" открояват два важни факта от социално-психологическа гледна точка. От една страна "уличната престъпност" (комулативен процент 92%) се възприема като по-сериозен проблем за България, отколкото "организираната престъпност" (комулативен процент 88%). От друга страна и "уличната", и "организираната престъпност" биват поставяни от анкетираните лица в началото на списъка с явления, които са ключови за усещането за несигурност.
 
 
Данни от изследването Организирана престъпност Юни 2008

 

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София