Публикации
Обществени нагласи спрямо езика на омразата в България през 2013 г.

 

Иванка Иванова и екип на Open Data
 
Номеври 2013

 

Докладът "Обществени нагласи спрямо езика на омразата в България" се базира на данни на Open Data от проучване на общественото мнение, проведено през юли 2013 г.
 
Изследването е проведено по метода на пряко стандартизирано интервю сред 1155 пълнолетни граждани. Извадката е национално-представителна, като респондентите са подбрани по модела на гнездова извадка, стратифицирана по области и тип населено място (град/село).

Пълен текст на доклада "Обществени нагласи спрямо езика на омразата в България".
 
 
 
 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2022 Институт "Отворено общество" - София