За нас
Екипът за социологически изследвания OpenData към Институт "Отворено общество" е създаден през 2005 г. като отдел за статистическа обработка на данни за целите на Програма "Публични политики" и ГД "Експертни анализи". През 2007 г. екипът се разширява, като паралелно с това е създадена национална анкетьорска мрежа с координатори във всички областни градове. Почти всички анкетьори на Институт "Отворено общество" имат висше образование или са студенти в момента. Голямото предимство на мрежата е, че приблизително 15% от координаторите и анкетьорите принадлежат към някое от етническите малцинства в страната, което позволява да се правят изследвания с по-висока достоверност и сред тези общности.
 
Следвайки мисията и целите на Института, екипът специализира и провежда изследвания на политическите и икономическите нагласи, гражданското общество и гражданските права, междуетническите отношения, публичните политики, училищното образование, общественото здравеопазване, медийната среда, вътрешния ред и съдебната реформа.
 
Екипът има значим опит както с качествени, така и с количествени методи за набиране на данни и може да предложи следните услуги:
 
 • Кабинетно изследване на наличната информация (desk research)
 • Анализ на съдържание (content analysis)
 • Пряко наблюдение
 • Включено наблюдение
 • Ментална топография (mental mapping)
 • Фокусирана групова дискусия
 • Дълбочинно интервю
 • Стандартизирано интервю лице-в-лице
 • Анкета за самостоятелно попълване
 • Проучване на изхода на избирателните секции (exit poll)
 • Паралелно преброяване на изборните резултати (quick count)
 
В зависимост от нуждите на изследването екипът може да предложи следните извадки:
 
 • Стратифицирана представителна извадка със случаен обход на адреси
 • Представителна извадка от съответен адресен регистър
 • Представителна GPS извадка на районите извън регулация
 • Квотна количествена извадка
 • Типологична (качествена) извадка
 
Институт "Отворено общество" периодично провежда омнибусни изследвания със следните параметри:
 
Двустепенна извадка със случаен обход. Обем N=1200 души.
Представителна за населението на страната на възраст над 18 години.
Стандартизирано интервю лице-в-лице в дома на респондента.
Максимална стандартна грешка: +/- 2.8%
 

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София